Kriegerdenkmal - Reserve-Feldartillerie-Regiment Nr. 6

Name Reserve-Feldartillerie-Regiment Nr. 6
Straße Stephansplatz
Standort Stephanskirche
Art Kriegerdenkmal
Art 1932
Stadtteil Am Alten Südlichen Friedhof
Jahr 1932
Künstler Romeis Karl
Reserve-Feldartillerie-Regiment Nr. 6
Inschrift

1914 Unsern Toten 1918
Res.Feldart.Regiment 6.