Karlsplatz

Straße: Karlsplatz
Stadtbezirk: Maxvorstadt
Stadtteil: Maxvorstadt

Stadtratswahl 2020
cor